Navigare

Inițierea afacerii

În prezent pot fi încorporate următoarele forme de persoane juridice de afaceri:

 • Întreprindere individuală
 • Societate în nume colectiv
 • Societate în comandită
 • Societate pe acţiuni
 • Societate cu răspundere limitată
 • Cooperativă de producţie
 • Cooperativă de întreprinzător

În general, forma de organizare a afacerii nu influențează tipul de activitate care trebuie desfășurată de o persoană juridică. Anumite tipuri de activități prevăzute în mod expres de lege pot fi desfășurate numai pe baza unei licențe emise de autoritățile publice.

Procedura de înregistrare

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat
 • hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

 • extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial
 • actele de constituire ale persoanei juridice străine

Documentele enumerate pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.

Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.

Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., României, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Slovaciei, Azerbaidjan, Turciei, Ungariei cu care sunt încheiate tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul țării fără apostilare şi supralegalizare.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.